Plānotās nodokļu izmaiņas 2024. gadā

Ministru kabinets 9.oktobra un 10.oktobra sēdēs izskatīja būtiskākos grozījumus, kurus plānots ietvert likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” pavadošo likumprojektu paketē, kas stājas spēkā ar 2024. gada 1.janvāri. Grozījumi nākamgad skars praktiski visus nodokļus (sk. zemāk).

Uzņēmumu ienākuma nodoklis – grozījumi paredz:

 • UIN avansa maksājumus 20% apmērā no pirmstaksācijas gadā gūtās peļņas kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • precizēt reprezentatīvo auto regulējumu – nosakot, ka ar UIN netiek aplikti degvielas un ekspluatācijas izdevumi reprezentatīviem automobiļiem, kuri ir reģistrēti uzņēmuma valdījumā vai turējumā vairāk kā 5 gadus (60 mēnešus).

Pievienotās vērtības nodoklis – grozījumi paredz:

 • paaugstināt PVN reģistrācijas slieksni no 40 uz 50 tūkst. EUR;
 • papildus atbrīvojumus sporta jomai un bērnu nometnēm (52.pants) – ar PVN neapliks biedrības vai nodibinājumu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās un maksu par sporta nodarbībām, to organizēšanas mērķis nav gūt papildu ienākumus, kā arī maksu par bērnu uzturēšanos nometnēs, kuras noris atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības jomā:
 • reprezentatīviem auto ierobežojumu PVN atskaitīšanai noteikt 60 mēnešus pēc iegādes (līdzīgi kā UIN)
 • izteikt jaunā redakcijā 105. pantu. “Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem”, palielinot zaudētā parāda robežvērtību no 430 uz 1 000 euro; samazinot minimālo termiņu, kad piegāde ir pārtraukta, no sešiem uz trīs mēnešiem; kā arī ļaujot PVN koriģētt jebkurā (kārtējā) PVN deklarācijā;

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – grozījumi paredz:

 • noteikt, ka darba devēja segtā mācību maksa par studijām akreditētās Latvijas un citu ES/EEZ valstu augstskolās nav ietverama algota darba ienākumā un tā tiek atbrīvota no IIN vispār, ja tiek izpildīti noteikti kritēriji (9.panta pirmās daļas 32.punkts);
 • paaugstināt ar IIN neapliekamo apmēru veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summām no 426,86 euro uz 750 euro;
 • noteikt pastāvīgu IIN atbrīvojumu attālinātā darba kompensācijām40 euro maksimālajā apmērā par pilnu slodzi mēnesī;
 • no 1000 uz 3000 euro gadā paaugstināt no IIN atbrīvoto palīdzību, kas sniegta no arodbiedrības, sabiedriskā labuma organizācijas vai reliģiskās organizācijas vai tās iestādes līdzekļiem;
 • attiecināt Pan-Eiropas privāto pensiju plānos veiktās iemaksas uz attaisnotajiem izdevumiem, pielīdzinot nodokļu režīmam, kas piemērojams iemaksām privātajos pensiju fondos;
 • uz 2024.-2026.g. pagarināt IIN atbrīvojumu NVA stipendijām un atlīdzībām;

!!! Ar valdības lēmumu trīs zemāk minēto INN grozījumu virzība pagaidām ir apturēta, plānojot plašākas diskusijas ar sociālajiem partneriem un citām sabiedrības grupām:

 • par ienākumu neuzskata līdzekļus, kurus maksātājs saņem no personas, ar kuru ir laulībā vai radniecībā līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, naudā vai citās lietās uzturam, izglītībai, ārstniecībai, kopīgu mājsaimniecības izdevumu un līdzīgu sadzīves izdevumu segšanai;
 • atļaut zemnieku saimniecībām rēķināt kopējo ar IIN apliekamo ienākumu (summējot lauksaimniecību un citus saimnieciskās darbības veidus), ja nepiemēro 3000 EUR atbrīvojuma limitu lauksaimniecībai un lauku tūrismam;
 • precizēt ienākumu deklarēšanas un pārmaksu atmaksas kārtību, cita starpā gada ienākumu deklarēšanas termiņu visiem nosakot no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam, bet samaksas termiņu – 23.augustu. Bija plānots, ka jaunā ienākumu deklarēšanas kārtība attieksies uz ienākumiem, kas gūti 2024.gadā un vēlāk.

Mikrouzņēmumu nodoklis – tiek noteikta viena – 25% – nodokļa likme (40% likme tiek izslēgta). Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz arī atļaut MUN maksātājiem piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošu personu.

Autoratlīdzības – īpašais nodokļa režīms tiek saglabāts arī 2024.gadā, autoratlīdzībām (līdzīgi kā MUN) nosakot vienu – 25% – nodokļa likmi.

Akcīzes nodoklis – grozījumi paredz no 2024. gada pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas  ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem, kā arī atsevišķiem naftas produktiem, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās (budžeta likumprojektu paketē ir ietverti arī saistītie grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”). 

Dabas resursu nodoklis – grozījumi paredz:

 • noteikt jaunus DRN objektus:

– ogļūdeņražu ieguve;

– tekstilizstrādājumi;

– plastmasu saturoši izstrādājumi un plastmasu saturoši zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu;

– riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi (kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijā un uz kuriem neattiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3. panta pirmā daļa);

– plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts;

 • papildināt nosacījumus DRN piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un kompozīta iepakojumu, noteikt -paaugstinātas DRN likmes iepakojumam no putu polistirola  un  putuplasta izejmateriāliem, kā arī noteikt DRN likmi kompozīta kartona iepakojumam kā plastmasas iepakojumam;
 • paaugstināt DRN likmes par:

– transportlīdzekļiem;

– sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu;

– dabas resursu ieguvi;

 • noteikt regulējumu ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidei un piemērošanai tekstilizstrādājumiem;
 • precizēt DRN piemērošanas kārtību par daļiņu PM10 emisiju gaisā, nosakot DRN piemērošanu kopējām putekļu emisijām (PM), kā arī baterijām un akumulatoriem, ievērojot jaunos veidus un formulējumus;
 • precizēt atbrīvojuma no DRN samaksas spēkā stāšanos laiku pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā; prasības ārvalstu personai dalībai ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā; DRN piemērošanu attiecībā uz uzkrājumu DRN segšanai un tā aprēķinu par atkritumu apglabāšanu pēc ievietošanas bioreaktorā u.c. izmaiņas.

Izložu un azartspēļu nodoklis – grozījumi paredz par 20% paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi azartspēļu automātiem, ruletei un kāršu un kauliņu spēlei, kā arī interaktīvajām azartspēlēm.

Likumprojektu pilnie teksti ir pieejami Tiesību aktu projektu portālā.

©INNOVATOR 13.10.2023.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.