Gada ienākuma nodokļa deklarācija par 2023.gadu, kam tā jāsniedz obligāti,  vai ārvalstniekiem var rasties pienākums iesniegt deklarāciju un maksāt nodokļus Latvijā.

Sāksim ar to, ka likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka to personu kategorijas, kurām ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāji Latvijā ir:

 • fiziskās personas – iekšzemes nodokļu maksātāji jeb rezidenti un taksācijas periodā (kalendārajā gadā) ir guvuši ienākumus Latvijā un/vai ārvalstīs;
 • fiziskās personas – ārvalsts nodokļu maksātāji jeb nerezidenti un taksācijas periodā ir guvuši ienākumus Latvijā;
 • fiziskās personas – individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki par sava uzņēmumu (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) ienākumiem, kuri nav aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli;
 • mikrouzņēmuma īpašnieki atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam.

Vēlamies uzsvērt, ka nodokļu ziņā ārvalstu pilsoņi var būt gan Latvijas rezidenti, gan nerezidenti. Kritēriji, atbilstoši kuriem persona ir uzskatāma par Latvijas Republikas rezidentu ir sekojoši: ja šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, vai šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas valdība.

Situācijās, ja ir problemātiski noteikt Fiziskās personas rezidenci, to nosaka atbilstoši no konvencijās noteiktajiem kritērijiem, kurā valstī ir personas pastāvīgā dzīvesvieta, kur ir personas vitālo interešu centrs – ciešākas, personiskās un ekonomiskās attiecības, ja nav iespējams noteikt valsti, kurā personai ir vitālo, interešu centrs, vai arī, ja tai nav pastāvīgas dzīves, vietas nevienā no abām valstīm, šī persona tiks uzskatīta par tās valsts rezidentu, kurā tai ir ierastā mītnes zeme,  ja personai ierastā mītnes zeme ir abas valstis vai neviena no tām, tad tā tiks uzskatīta par tās valsts rezidentu, kuras pilsonis ir šī persona, ja persona ir pilsonis abās valstīs vai nevienā no tām, tad valstu kompetentās iestādes izšķir jautājumu par rezidences noteikšanu savstarpēji vienojoties. 

Ja iepriekšējā taksācijas periodā (2023.gads) ir saņemti ienākumi Latvijā, var iestāties normatīvajos aktos noteiktais pienākums iesniegt gada ienākuma nodokļa deklarāciju. Šobrīd, Latvijā gada ienākuma nodokļa deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, obligāti, ja pastāvot faktiskiem apstākļiem nodoklis nav nomaksāts pilnībā un trešais variants, ka Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk-VID) ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju sagatavos fiziskās personas deklarāciju, kuras rezultātā fiziskai personai, var rasties pienākums veikt papildus nodokļa nomaksu valsts budžetā, vai tieši pretēji saņemt pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Tālāk esam īsumā apkopojuši informāciju, par katru no šiem gada ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanas veidiem. Ikviens cilvēks Latvijā, par kura ienākumiem tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem. Lai saņemtu nodokļa atmaksu, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un tajā jāpievieno attaisnotos izdevumus apliecinoši maksājuma dokumenti (čeki, kvītis). Saskaņā ar likumu atmaksa VID ir jāveic trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas.

Savukārt iedzīvotājiem, par kuriem gada laikā iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav samaksāts pilnā apmērā, gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti. Latvijas nodokļu rezidentiem ir jāiesniedz gada deklarācija par zemāk norādītajiem ienākumiem:

 • Ienākumi no saimnieciskās darbības (piemēram, ienākumi no profesionālās darbības, kas tiek īstenota ārpus darba tiesiskajām attiecībām, proti, no konsultantu, dizaineru, fotogrāfu, pasniedzēju, grāmatvežu, arhitektu utt. darbības; ienākumi no sava īpašuma iznomāšanas utt.);
 • Ārvalstīs gūtie ienākumi;
 • Ienākumi, kas nav apliekami ar nodokli, ja to apmērs iepriekšējā gadā pārsniedza 10 000 euro (piemēram, ienākumi no personīgā īpašuma pārdošanas vai dāvanas no tuviem radiniekiem);
 • Ienākumi no saimnieciskās darbības, kuru ir atļauts nereģistrēt un kuri ir apliekami ar likmi 10% (piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas/izīrēšanas, paziņojot par šādu darbību Valsts ieņēmumu dienestam);
 • Citi ienākumi, ja persona, kas šos ienākumus izmaksājusi, nav ieturējusi nodokli (piemēram, dāvanas, kas tika saņemtas no personām, kuras nav tuvi radinieki).

Atgādināsim, ka kopš 2022.gada Nodokļa pārmaksas automātiskā atmaksa ir nodokļa pārmaksas atmaksa, kuru VID bezskaidrā naudā veic maksātājam, kurš nav iesniedzis deklarāciju līdz nodokļa pārmaksas automātiskās atmaksas dienai un uz kuru attiecas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 20. pantā noteiktie ienākumu deklarēšanas atvieglojumi. VID nodokļa pārmaksas automātisko atmaksu veic, ja tā rīcībā ir informācija par aktuālo maksātāja kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja, uz kuru veicama pārmaksas atmaksa, un maksātājam nav nodokļu parādu. Būtiski, lai VID rīcībā būtu korekta informācija par aktuālo nodokļa maksātāja norēķinu kontu, jo VID pārmaksas automātisko atmaksu neveiks, ja tā rīcībā būs informācija, ka uz atmaksas dienu maksātāja konts, par kuru tika sniegta informācija, ir slēgts.

Šobrīd pilnā sparā norit gada ienākuma nodokļa deklarāciju iesniegšana, nodokļu maksātāji pašlaik var iesniegt savu Gada ienākuma nodokļa deklarāciju par 2023. gadu, un iesniegšanas periods tām personām uz kurām attiecas brīvprātīgais deklarācijas iesniegšanas pamatojums ir sākot no 2024.gada 1.marta, savukārt, ja deklarācija ir jāiesniedz obligāti, tas jāizdara no 1.marta līdz 1.jūnijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, tad deklarācija jāiesniedz no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam.

Vēlamies atgādināt, ka deklarāciju var iesniegt un labot (pievienot papildu izdevumu čekus) vēl trīs gadus. Tā 2024.gada laikā var iesniegt deklarāciju ne tikai par 2023.gadu, bet arī iesniegt vai precizēt deklarāciju par 2022.gadu un 2021.gadu. Savukārt deklarāciju par 2020.gadu var iesniegt līdz 2024.gada 23.jūlijam.

Daudz neskaidrību ir par to, vai ārvalstu nodokļu maksātājiem ir jāsniedz gada ienākuma nodokļa deklarācija Latvijā. Daudziem ārvalstniekiem, it īpaši personām, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja, prātā nāk jautājums, vai viņiem ir jāiesniedz deklarācija un jāmaksā nodoklis, vai viņi ir Latvijas nodokļu rezidenti vai nē? Parasti ārvalstnieki, kas nav Latvijas nodokļu rezidenti, neiesniedz ienākuma deklarācijas (nodokļu deklarācijas), izņemot  ja likumā nav noteikts citādi.

Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami ienākumi ir noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta trešā daļā un tie ir

 • ienākums no mākslinieku, sportistu vai treneru profesionālās darbības Latvijas Republikā;
 • no pienākumu pildīšanas padomē vai valdē;
 • no kapitāla aktīvu atsavināšanas;
 • no Latvijā esoša nekustamā un kustamā īpašuma izmantošanas;
 • ienākums no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža;
 • atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas;
 • ienākums no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas;
 • ienākums no metāllūžņu pārdošanas;
 • dividendes un dividendēm pielīdzināms ienākums, ja likuma 9. pantā nav noteikts citādi;
 • pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pensijai pielīdzināms ienākums;
 • iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums neatkarīgi no tā, kas fiziskās personas labā saņem šo ienākumu;
 • izložu un azartspēļu laimesti, ja laimesta apmērs pārsniedz 3000 eur.

Būdams citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, kas taksācijas gadā Latvijā guvis vairāk nekā 75% no saviem kopējiem ienākumiem un vēlas piemērot taksācijas gada diferencēto neapliekamo minimumu saskaņā ar šā likuma 12. pantu, nodokļa atvieglojumus saskaņā ar šā likuma 13. panta ceturto daļu un attaisnotos izdevumus saskaņā ar šā likuma 10. panta ceturto daļu, tad arī šajā gadījumā ir iesniedzama gada ienākuma nodokļa deklarācija (20.panta 3.daļas 3.punkts).

SIA”INNOVATOR” konsultē klientus fizisko un juridisko personu nodokļu likumdošanas jautājumos. Ja jums ir papildu jautājumi, sazinieties ar  SIA”INNOVATOR” speciālistiem un viņi ar prieku Jums palīdzēs.

©INNOVATOR 02.05.2024.

This site is registered on wpml.org as a development site.