Normatīvo aktu grozījumi par partnerības ieviešanu no 2024.gada 1.jūlija, kas mūs sagaida?

2023. gada. 9. novembrī Saeima pieņēma neprecēto pāru kopdzīves regulējumu un konceptuāli atbalstīja grozījumus vairākos likumos, kas paredz Latvijā ieviest partnerības institūtu, – tas būs jauns veids, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu, tajā skaitā viendzimuma pāru, attiecības un paredzēt tām noteiktu sociālo un ekonomisko aizsardzību. Uzsākot kopdzīvi vai izveidojot kopīgu saimniecību, starp divām pilngadīgām personām var veidoties ciešas personiskas attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja atbildība, rūpes vienam par otru, lojalitāte, sapratne un cieņa, pauž likumprojekta autori, uzsverot, ka mūsu valsts pamatlikums – Satversme – prasa nodrošināt šo attiecību juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību.

Sekojoši no 2024.gada 1. jūlijā stāsies spēkā Notariāta likuma grozījumi, ieviešot partnerības regulējumu, kas ļaus neprecētiem (arī viendzimuma) pāriem juridiski nostiprināt attiecības un paredzēs tiem sociālo un ekonomisko aizsardzību.

Notariāta likuma grozījumi paredz, ka divas pilngadīgas personas varēs noslēgt partnerību pie zvērināta notāra, apliecinot, ka tām izveidojušās ciešas personiskas attiecības, ir kopīga saimniecība un nolūks rūpēties, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Pie notārā abām personām, kas nolēmušas noslēgt partnerību, jāierodas personīgi klātienē. Partnerību varēs noslēgt personas, kas nav reģistrējušas laulību, nav tuvinieki taisnā līnijā, nav brāļi, māsas, pusbrāļi, pusmāsas. Partnerība nav tas pats kas laulība. Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā paredz, ka šajā reģistrā ieraksta ziņas par partnerības nodibināšanu, kas nozīmē, ka valsts priekšā šīs personas tiek atzītas par partneriem. Līdz ar to valsts un pašvaldību iestādes varēs identificēt partnerību reģistrējušas un izbeigušas personas. Bet ir jāsaprot, ka Partnerība būs atsevišķs kopdzīves attiecību modelis, kas nebūs savienojams ar laulības jēdzienu.

Partnerība oficiāli tiks izbeigta iestājoties sekojošiem faktiskajiem apstākļiem, tas ir,  ar personas nāvi, ja tiesa vienu no personām izsludinās par mirušu, ar vienas vai abu personu laulību, ar abu personu gribas izteikumu notāram, vai ar tiesas spriedumu. Notārs iekļaus šīs ziņas par partnerības reģistrēšanu vai izbeigšanu Fizisko personu reģistrā.

Grozījumi stāsies spēkā arī vairākos likumos, bet šajā rakstā pievērsīsimies grozījumiem likumos, kas ir attiecināmi uz nodokļu un ar to saistīto jautājumu piemērošanu, tas ir, grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz partnerattiecības noslēgušajām personām vairākus atvieglojumus.

Uz tiem, kas reģistrējuši partnerību (pie notāra) piemērojami sekojoši IIN noteiktie atvieglojumi:

  1. Ienākumam nepielīdzinās aizdevumu, ko komersants izsniedz fiziskai personai vai tās partnerim, lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus. Nosacījums, ka šādam aizdevumam jābūt saņemtam bezskaidras naudas norēķinu veidā un tā pareiza izlietošana aizdevuma saņēmējam jāpamato ar attaisnojuma dokumentiem.
  2. Partnera ienākumam nepielīdzinās arī no otra partnera saņemtu aizdevumu. Arī informāciju par šādu aizdevumu  nav jādeklarē VID.
  3. Ar IIN neapliks dāvanas, ko fiziskai personai izsniegusi persona, ar kuru to saista partnerība, izņemot, ja dāvanu dāvina saimnieciskās darbības ietvaros, vai ja dāvana ir ar atlīdzības raksturu.
  4. Par neapliekamu ienākumu uzskatīs arī papildpensijas kapitālu, kas veidojies no pašas fiziskās personas vai partnera veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts to dalībniekiem.
  5. Par partnera mantojumā atstātā nekustamā īpašuma atsavināšanu, nebūs jāmaksā IIN arī, ja tas atbilst likuma nosacījumiem par vienīgo īpašumu vai noteiktu laiku īpašumā bijušo un kā deklarēto dzīvesvietu norādīto īpašumu. Būtiski, ka tiks uzskatīts, ka tas ir partnera īpašumā no dienas, kad attiecīgais NĪ reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja, jeb otra partnera īpašums. Priekšrocība, ka partneris varēs ātrāk pārdot NĪ, kurš otra partnera (mantojuma atstājēja) īpašumā ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus pēc kārtas (minētajā 60 mēnešu periodā) līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai, ir Partnera deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā papildu adrese); vai kurš ir 60 mēnešus līdz atsavināšanas dienai bijis Partnera vienīgais NĪ.
  6. Par partnera uzdāvinātās lauksaimniecības zemes pārdošanu, var piemērot atbrīvojumu no IIN.
  7. Partneriem būs tiesības iekļaut gada ienākumu deklarācijā un saņemt IIN atmaksu no izdevumiem par partnera kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem. Attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut arī partnera apmaksātus ārstniecības un izglītības izdevumus.
  8. Var piemērot nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu partneri, kas nestrādā un ir atzīts par personu ar invaliditāti. Turklāt ir paredzēti atvieglojumi par nestrādājošu partneri, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas atzīts par personu ar invaliditāti, vai bērns vecumā līdz trim gadiem, vai trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Tādejādi secināms, ka ja personas savu partnerību būs reģistrējušas Fizisko personu reģistrā, tad uz šīm personām attieksies visas tādas pašas IIN likuma normas, kā uz laulība reģistrētiem, vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē – vecākiem, bērniem, mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, mazmazbērniem, vecvecākiem, brāļu un māsu bērniem.

Ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” personas partnerim, kas reģistrēts Fizisko personu reģistrā, ir paredzētas likumā noteiktas tiesības.

Paredzēts, ka obligātajai sociālajai apdrošināšanai, tai skaitā pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam tiks pakļautas arī personas, kuru partneris pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas partneris; personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra partnera statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā; personas, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Eirojusta pārstāvja vai sakaru virsnieka partneris.

Atbalstu atsevišķās dzīves situācijās, piemēram, personas nāves gadījumā, ir tiesīga saņemt persona, kurai ir partnerība kopā ar personu, kurai piešķirts sociālās apdrošināšanas pakalpojums, valsts sociālais pabalsts vai izdienas pensija. Turklāt pašnodarbinātā partneris varēs brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai.

Partnerim būs arī sociālās garantijas, piemēram, saņemt otrai personai aprēķināto pensiju, kas nav izmaksāta līdz viņa nāvei, un saņemt pabalstu sakarā ar pensijas saņēmēja nāvi.

Papildus, atkāpjoties no nodokļu jautājumiem, īsuma ieskicēsim grozījumus citos likumos, kā piemēram grozījumi Pacientu tiesību likumā paredzēs tiesības partnerim saņemt informāciju un pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, izmantojamo ārstniecības metodei vai atteikšanos no tās.

Grozījumi Maksātnespējas likumā noteiks, ka maksātnespējas administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nevar uzņemties un pildīt, ja administrators juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā pilda ar administratora pienākumiem saistītas darbības, kurās varētu būt personiski vai mantiski ieinteresētas personas, ar kurām administratoram ir partnerība, kā arī attiecībā uz tādu kreditoru vai parādnieku, kura dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir persona, ar kuru administratoram ir partnerība tāpat maksātnespējas administrators nevarēs pildīt amata pienākumus gadījumos, kad administratora partneris tajos būs personiski vai mantiski ieinteresēts.

Ar grozījumiem likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikts, ka uz amatpersonas partneri attieksies tie paši ierobežojumi, kas jau šobrīd noteikti amatpersonas radiniekiem. Partnerība būs jānorāda valsts amatpersonas deklarācijā.

Ja izlasot rakstu rodas papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar INNOVATOR komandu caur kontaktu formu. 

 

©INNOVATOR 16.02.2024.

This site is registered on wpml.org as a development site.