Nodokļu kontroles reforma

2023.gada 30.jūnijā spēkā stājās grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kuri būtiski maina līdzšinējo nodokļu kontroles kārtību un citus saistītos jautājumus. Zemāk vienkāršotā un saīsinātā veidā esam centušies izskaidrot šo grozījumu būtību un prognozējamo ietekmi uz nodokļu maksātājiem.

Nodokļu kontrole

Likuma 1.pants ir papildināts ar jaunu terminu “nodokļu kontrole”, proti, nodokļu administrācijas pārbaude, kuras laikā nodokļu administrācija izvērtē un pārbauda iesniegtajās (iesniedzamajās) nodokļu deklarācijās, informatīvajās deklarācijās un muitas deklarācijās norādītās (norādāmās) informācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, nodokļu administrācijas rīcībā esošajai informācijai un faktiskajam stāvoklim, veic atsevišķu nodokļu maksātāja grāmatvedības dokumentu un nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības veikšanas vietas pārbaudi, kā arī citas darbības, kuru rezultātā kontrolē atsevišķu nodokļu (nodevu) vai muitas normatīvo aktu ievērošanu. Savukārt termini “tematiskā pārbaude” un “datu atbilstības pārbaude” no 1.panta ir izslēgti, precizējot arī termina “novērošana” definējumu. Nemainīgs paliek termins “nodokļu revīzija (audits)”.

Ko tas nozīmē? Jaunais nodokļu administrācijas pārbaudes veids – nodokļu kontrole– ietvers sevī citus līdzšinējos kontroles pasākumu veidus, izņemot nodokļu revīziju (auditu), un tajā varēs arī papildus aprēķināt nodokļus. Šajā sakarā likumā ir ieviests vēl viens jauns termins “nodokļu kontroles rēķins” — nodokļu kontroles rezultātā pieņemtais lēmums par budžetā maksājamo nodokli (nodevu), nokavējuma naudu vai soda naudu.

Tāpat kā līdz šim datu atbilstības pārbaudēs, arī nodokļu kontroli VID uzsāks, nosūtot paziņojumu[1], informējot par konstatētajām neatbilstībām vai pārkāpumiem un aicinot 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, tās novērst vai iesniegt pamatotu to izskaidrojumu, vai papildu informāciju. Ja VID personas datu izvērtējumā nodokļu ieņēmumu risku jomā ir konstatēs būtiskas neatbilstības darba samaksas deklarēšanā, paziņojumā par nodokļu kontroles uzsākšanu ietvers arī uz aprēķina pamata noteikto budžetā nesamaksāto nodokļu (IIN un VSAOI) summu un nokavējuma naudu. Nodokļu kontroli būs jāpabeidz divu mēnešu laikā, bet termiņu VID varēs arī pagarināt uz laiku līdzčetriem mēnešiem no tās uzsākšanas.

Nodokļu kontrole varēs pabeigties četros veidos:

 • ar lēmumu par nodokļu kontroles izbeigšanu, ja uzrēķina nav;
 • ar vienošanās līguma noslēgšanu (sk. zemāk);
 • ar nodokļu kontroles rēķinu, kurā būs papildus maksājamie nodokļi un nokavējuma naudas. Soda nauda 100%, tāpat kā līdz šim, varēs tikt piemērota, ja nodokļu kontrolē konstatēs, ka lietots kases aparāts, sistēma utt. ar mainītu konstrukciju;
 • ar lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu.

Nodokļu uzrēķinu termiņi un tiesības veikt uzrēķinu uz aprēķinu pamata

Ievērojamas izmaiņas ir skārušas likuma 23.pantu, tostarp arī attiecībā uz uzrēķina termiņiem. Gan nodokļu auditu (panta pirmā daļa), gan nodokļu kontroli (piektā daļa) varēs veikt triju gadu laikā no normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa, bet, pārbaudot transfertcenas atbilstību tirgus cenai (vērtībai) vai hibrīdneatbilstības – piecu gadu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa. Minētais piecu gadu termiņš attiecināms arī uz nodokļu revīzijām (auditiem), kuros vienlaikus tiek pārbaudīta transfertcenas atbilstība tirgus cenai (vērtībai) vai hibrīdneatbilstības un citi nodokļi, kurus ietekmē veiktie transfertcenu vai hibrīdneatbilstību precizējumi.

Ja tiks pārbaudīta transfertcenas atbilstība tirgus cenai (vērtībai) vai hibrīdneatbilstības, kā arī, ja vienlaikus tiek pārbaudīti citi nodokļi, panta trešajā daļā paredzētais 90 dienu termiņš lēmuma par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem izdošanai netiks piemērots.

Turpmāk ne tikai nodokļu auditā, bet arī nodokļu kontrolē VID varēs veikt uzrēķinu uz aprēķinu pamata[2], ja konstatēs kaut vienu no 23.panta sestajā daļā minētajām pazīmēm – iesakām tās pārlasīt! Savukārt iepriekš plašas diskusijas izsaukušās likumprojekta normas par VID tiesībām veikt t.s. “darbaspēka nodokļu” uzrēķinu, ja algas vai nostrādāto stundu skaits ir mazāks kā 80% no vidējā valstī no likuma grozījumu gala versijas tika izslēgtas.

Sodu apmēri

Ar grozījumiem tiks mainīts sodu apmērs par rupjiem darba samaksas noteikumu pārkāpumiem (32.pants papildināts ar jaunu 5.1 un 5.2 daļu) – ja persona nodarbināta, nenoslēdzot darba līgumu, vai to noslēdzot, bet darba samaksu vai tās daļu nav neuzrādot grāmatvedības uzskaitē vai VID iesniegtajā darba devēja ziņojumā, VID turpmāk aprēķinās nodokļus (IIN un VSAOI) un soda naudu 100% apmērā. Attiecīgi no likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ar 2023.gada 15.jūnija grozījumiem, kuri stājās spēkā 12.jūlijā, ir izslēgtas speciālās normas (31.2 panta 1.1 un 1.2 daļa), kuras paredzēja sodus arī 300% apmērā. Līdzīgi grozījumi ir plānoti ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1 pantā.

Tāpat mainīts sodu apmērs reģistrētiem saimnieciskās darbības subjektiem (fiziskām vai juridiskām personām) par PVN bez reģistrācijas vai deklarāciju neiesniegšanas gadījumā – likuma 34.pantā precizēta pirmā daļa un jauna 1.1 daļa (otrā daļa par nereģistrētu saimniecisko darbību nav mainīta). Proti, ja juridiskā persona vai fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja:

– 30 dienu laikā pēc VID noteiktā termiņa neiesniedz nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas, kā arī nodokļu administrācijas pieprasītos saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentus, bez kuriem VID ierēdņi nevar noteikt maksājamā nodokļa summu, – VID auditā varēs uzlikt soda naudu 100%;

– savukārt, ja persona veic saimniecisko darbību, nereģistrējoties kā konkrēta nodokļa (parasti – PVN) maksātājs un 30 dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi VID paziņojumu ar aicinājumu reģistrēties kā konkrēta nodokļa maksātājam:

1) reģistrējas kā konkrētā nodokļa maksātājs, tad piedzīs tikai nodokli un kavējuma naudu, bet soda naudas nebūs;

2) nereģistrējas kā konkrētā nodokļa maksātājs, tad auditā būs arī soda nauda 50% no nesamaksātās nodokļa summas.

Vienošanās līgums

Viss likuma 41.pants izteikts pilnībā jaunā redakcijā. Pozitīvi vērtējams, ka vienošanos varēs slēgt arī pirms audita vai nodokļu kontroles pabeigšanas. Šādā gadījumā papildus maksājamo nodokli, nokavējuma naudu un, ja piemērojams, soda naudu noteiks līgumā.

Grozījumi paredz, ka, jo vēlākā strīdus stadijā līgumu slēdz, jo mazāka nokavējuma naudas un soda naudas “atlaide” pienākas (precīzos apmērus katrā situācijā sk. 41.pantā). Piemēram, ja vienošanās līgums nodokļu kontroles gadījumā noslēgts:

 • līdz nodokļu kontroles rēķina izdošanai: atcelti 85% no nokavējuma naudas;
 • pēc nodokļu kontroles rēķina izdošanas, bet pirms apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņa beigām: atcelti 75% no nokavējuma naudas;
 • tiesvedības laikā: pirmajā instancē atcelti 55% no nokavējuma naudas, bet katrā nākamajā tiesas instancē atceļamais apmērs samazinās par 10%.

Savukārt, ja vienošanās līgums audita gadījumā noslēgts:

 • līdz VID lēmuma pieņemšanai: atcelti 60% no nokavējuma naudas un 60% no soda naudas;
 • pēc VID lēmuma, bet pirms apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņa beigām: atcelti 50% no nokavējuma naudas, bet soda nauda var būt samazināta par 85 % vai 50 %, vai atcelta pilnībā atkarībā no pieļautā pārkāpuma;
 • tiesvedības laikā: pirmajā instancē atcelti 30% vai 65% no nokavējuma naudas un soda naudas atkarībā no pieļautā pārkāpuma, bet katrā nākamajā tiesas instancē samazinot atceļamo apmēru par 10 %.

Fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ir dubultots arī vienošanās līgumā paredzēto maksājumu samaksas termiņš – tagad tie būs divi gadi (pārējiem nodokļu maksātājiem nekas nemainās – jāsamaksā gada laikā, katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu).

!!! Pārejas nosacījumi – VID pārbaudes, kuras uzsāktas līdz 2023.gada 29.jūnijam, tiek pabeigtas saskaņā ar “veco kārtību”[3](t.sk. arī vienošanās līgumi saistībā ar šīm pārbaudēm tiek slēgti pēc “vecās kārtības”).

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Arī šī joma nav palikusi “pārmaiņu vētru” neskarta.

Grozījumi 24.pantā paredz, ka panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos piešķirt, atteikt, kā arī atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarinājumu ar VID varēs ar automatizēti sagatavotu lēmumu informācijas sistēmā. Ar šādu lēmumu juridiskajām personām nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīs vienādos ikmēneša maksājumos, savukārt fiziskajām personām – vienādos ikmēneša maksājumos vai ar maksājumu reizi divos mēnešos.

Saīsināts termiņš lūguma pagarināt kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņu[4] iesniegšanai – no 2024.gada 1.janvāra tas būs 5 darba dienas līdzšinējo 15 dienu laikā pēc maksāšanas termiņa iestāšanās. Arī šim iesniegumam būs papildus jāpievieno bilance un peļņas vai zaudējuma aprēķins uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu.

Turpmāk sadalīt termiņos līdz gadam nevarēs arī tos precizētos nodokļu aprēķinus, kas radušies pēc paziņojuma par nodokļu kontroles uzsākšanu (pašlaik šis 24.panta pirmās daļas 11. punktā noteiktais ierobežojums attiecas tikai uz auditu).

Citi būtiskākie grozījumi

 • Prasību nodrošināt VID varēs arī vienlaikus nodokļu kontroles uzsākšanu;
 • Deklarāciju precizēšanaja deklarācijas precizējums (VID nepārbaudītā periodā) izriet no transfertcenas atbilstības tirgus cenai (vērtībai) vai hibrīdneatbilstības vai arī tas saistīts ar nodokli, kuru ietekmē veiktie transfertcenu vai hibrīdneatbilstību precizējumi, deklarāciju varēs precizēt piecu gadu laikā (pārējos gadījumos paliek pašreizējie trīs gadi). Deklarāciju nevarēs precizēt arī tad, ja par konkrēto periodu un nodokli būs izdots nodokļu kontroles rēķins vai noslēgts vienošanās līgums, vai nodokļu kontrole izbeigta atbilstoši 23. panta 5.2 daļas 1. punktam (t.i. bez rezultāta), tomēr pēdējā gadījumā ir tiesības lūgt VID ļaut precizējumus iesniegt. Pēc paziņojuma par audita uzsākšanu turpmāk nebūs tiesību arī iesniegt pirmreizēju nodokļu deklarāciju (pašlaik ierobežojums attiecas tikai uz deklarāciju precizējumiem).
 • Likumā precizēti nosacījumi parādu piedziņai, pārmaksu vai nepareizi iemaksāto summu pieprasīšanai un dzēšanai fiziskās personas nāves gadījumā.

Plašāka informācija par izmaiņām nodokļu kontroles procesā un vienošanās līgumu slēgšanā skatāma VID 2023.gada 12.jūlija seminārā “Kas ir nodokļu kontrole un kā vienošanās līgums ar VID samazina maksājumus”.

Ja ir nepieciešama padziļināta nodokļu konsultācija par kādu no augstākminētajiem jautājumiem, sazinieties ar SIA “INNOVATOR” speciālistiem, izmantojot mūsu mājaslapā pieejamo saziņas formu vai pa e-pastu info@innovator.lv .


[1] Izņēmums – paziņojumu nesūta, ja administratīvais pārkāpums vai citas kompetentās iestādes sniegtā informācija par konstatēto pārkāpumu ietekmējusi nodokļu apmēru. Tad nodokļu kontroles rēķinu VID izdos mēneša laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas.

[2] atbilstoši nodokļu maksātāja īpašumā esošās mantas vai kapitāla vērtības pieaugumam vai nodokļu administrācijas rīcībā esošajām ziņām

[3] likumā noteikto kārtību, kas bija spēkā līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai (30.jūnijs)

[4] sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam – 24.panta pirmās daļas 1.punkts

[5] https://www.db.lv/zinas/nodoklus-kontroles-citadi-512375

©INNOVATOR 17.07.2023.

This site is registered on wpml.org as a development site.