Nodokļu izmaiņas 2022

Aktualizēts: 24.08.2022.

2022. gads iesākās ar būtiskām nodokļu izmaiņām, kas ietekmēs katru Latvijas iedzīvotāju, gan uzņēmumus. Nozīmīgākās nodokļu izmaiņas, kurām jāpievērš uzmanība ir:

1          Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Neapliekamais minimums (maksimālais diferencētais un pensionāra):

 • no 01.01.2022. līdz 30.06.2022. – 350 EUR mēnesī (2100 EUR pusgadā);
 • no 01.07.2022.500 EUR mēnesī (3000 EUR pusgadā/ 6000 EUR gadā).

IIN 31% likme – no 78 100  EUR (2021.g. – 62 800 EUR)

Profesionāla sportista (Sporta likuma 19. panta izpratnē) algotā darba ienākumam no profesionālā sporta – 20% IIN likmi piemēros arī taksācijas gada laikā (visi izmaksātāji).

Saimnieciskās darbības veicēji (SDV)  – avansa maksājumus var neveikt arī 2022.gadā!

Autoratlīdzības – Līdz 2022.gada beigām pagarināts pārejas režīms autoratlīdzību saņēmējiem, kuri nav reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji (SDV), t.i. 25% nodoklis līdz 25 000 EUR, 40% – virs (sadalījums 20% IIN, 80% VSAOI)

Autoratlīdzības saņēmējam līdz 28.februārim jāiesniedz autoratlīdzības saņēmēja deklarācija* un 23.jūnijam jāpiemaksā IIN, ja: 1) ienākums ir no vairākiem izmaksātājiem un kopā pārsniedz 25 000 EUR; 2) ienākums gūts ārvalstīs vai no tā nav bijis jāietur un nav ieturēts IIN.

*Ja deklarācija līdz 5.martam nebūs iesniegta, to aizpildīs VID.

Algas nodoklis

 • attālinātā darba izdevumi – ar IIN neapliek arī 2022.gadā (attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 EUR).
 • no 2022.gada ar IIN var neaplikt arī darba devēja apmaksātos ārstniecības izdevumus, ja ir darba koplīgums (papildus ēdināšanas izdevumiem) – limits 480 EUR gadā (vidēji 40 EUR mēnesī) un nosacījumi nemainās (attiecas uz abu izdevumu kopsummu).

IIN lauksaimniecības zemes pārdošanaiiespēja piemērot likuma 11.7pantā paredzēto IIN atbrīvojumu lauksaimniecības (l/s) zemes pārdošanai:

 • proporcionāli l/s zemes tirgus vērtības īpatsvaram kopējā nekustamā īpašuma tirgus vērtībā, kuru noteicis sertificēta nekustamā īpašuma vērtētājs, ja īpašuma sastāvā bez l/s zemes ietilpst arī mežs vai cita veida zeme (krūmāji, purvi, zeme zem ūdeņiem) vai arī tajā ietilpst arī ēkas un būves;
 • ja uz l/s zemes atrodas citai personai piederošas vai nenoskaidrotas piederības ēkas vai būves.

Jauni IIN atbrīvojumi vides projektiem:

 • granti, kas viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmas ietvaros piešķirti ēkas energoklases uzlabošanai un tehniskās palīdzības saņemšanai, un kredītsaistību apmērs, kuru minētās programmas ietvaros kredītņēmēja vietā ir samazinājusi vai dzēsusi akciju sabiedrība «Attīstības finanšu institūcija Altum» (piemēro no 2021.g.),
 • ERAF atbalsta maksājums par individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošanu mājsaimniecībās,
 • vietējās pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
 • atbalsts izmaksu segšanai azbesta atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai mājsaimniecībām šīfera jumtu un siltumizolācijas materiālu nomaiņas gadījumā.

Citi grozījumi:

 • nosakot IIN iznomāta personāla ienākumam (17.1 pants), tiks ņemtas vērā arī VSAOI, kā arī pēc būtības līdzīgi citu ES un EEZ valstu maksājumi;
 • izslēgtas likuma normas (17.2 pants) par Mikrouzņēmumu sniegtajiem darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumiem;
 • precizētas normas par attaisnotajiem izdevumiem, kas veikti saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), iepriekš noslēgtajiem līgumiem nosakot pārejas periodu līdz 2023.gadam;
 • precizēta atvieglojumu par apgādājamajiem piemērošana audžuģimenēm un pirms-adopcijas aprūpē esošiem bērniem.
 • precizēta kapitāla aktīva iegādes vērtības noteikšana dāvinājuma līguma un atcēlēja līgums gadījumos;
 • IIN pārmaksas tiks atmaksātas tikai bezskaidrā naudā.

2          Valsts sociālā apdrošināšana

Maksimālais VSAOI objekts – 78 100 EUR (2021.g. – 62  800 EUR)

Pārsniegumam solidaritātes nodoklis un IIN 31% likme

Autoratlīdzību saņēmējiem, kuri nav reģistrēti SDV – īpašais IIN/VSAOI režīms pagarināts uz 2022.gadu

 • Nodoklis līdz 25 000 EUR – 25%, virs – 40%; sadala – 80% VSAOI / 20% IIN
 • VSAA atbilstoši autoratlīdzības izmaksātāja faktiski iemaksātajai VSAOI summai (piemērojot pašnodarbinātā likmi) izrēķina un reģistrē autoratlīdzības saņēmēja VSAOI objektu un pensijas kapitālu
 • autoratlīdzības saņēmējs veic MOI pensiju apdrošināšanai 10% no starpības līdz obligāto iemaksu objekta minimālajam apmēram (t.i. jāiesniedz VID iesniegums, ja nav reģistrēts darba ņēmējs un ienākumu ceturksnī prognozē zem minimālā objekta).

!!! No 2023.gada šādiem autoratlīdzības saņēmējiem (kuri nav SDV) VSAOI un IIN piemēros kā uzņēmumu līgumam nereģistrētas saimnieciskās darbības gadījumā.

Pašnodarbinātajiem – būtībā saglabā regulējumu, kas bija spēkā 2021.g. 2.pusgadā, t.i.:

 • ja ienākumi zem minimālā objekta (500 EUR) – 10% pensiju apdrošināšanai
 • ja ienākumi virs minimālā objekta – VSAOI (31,07% vai cita likme) no vismaz 500 EUR + 10% pensiju apdrošināšanai no starpības

Ja pašnodarbinātais nav darba ņēmējs, jāveic arī minimālās obligātās iemaksas (MOI) 10% (ja ceturkšņa ienākums zem 1500 EUR), izņemot, ja līdz ceturkšņa pirmā mēneša 17.datumam VID iesniegts apliecinājums, ka plānotie ienākumi nesasniegs minimālo apmēru.

!!! No lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai autoratlīdzībām – 10% maksā par gadu (PD ziņojums – 17.janvāris, samaksa – 23. janvāris).

Minimālās obligātās iemaksas (MOI) neaprēķina:

 • proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas.
 • par tiem pārskata mēnešiem, kuros visā Latvijas teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija (t.i. 2021.gada oktobris – 2022.gada februāris).

3          Pievienotās vērtības nodoklis

No 2022.gada 1. janvāra:

 • PVN samazināto 5%  likmi piemēros grāmatu un preses piegādēm (periodisko izdevumu un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu vai publikāciju piegādei iespieddarba un elektroniskā izdevuma formā, kā arī abonentmaksai);
 • noteikts PVN atbrīvojums maksai par likumiskās zemes lietošanas tiesībām (arī piespiedu nomu) zemes un būves īpašnieku savstarpējās tiesiskajās attiecībās.

No 2022.gada 1.februāra, stāsies spēkā normas par PVN piemērošanu maksai par atkārtoti lietojamu dzēriena iepakojumu sakarā ar vienotās depozīta sistēmas ieviešanu.

Ar 2022.gada 1.jūliju stāsies spēkā normas par PVN 0% likmes piemērošanu piegādēm militārām vajadzībām (citu ES dalībvalstu bruņotajiem spēkiem utt.).

4          Akcīzes nodoklis

Ar 2022.gada 1.janvāri veiktas izmaiņas akcīzes nodokļa piemērošanā uztura bagātinātājiem, kas satur etilspirtu, kā arī palielinātas akcīzes nodokļa likmes šādām akcīzes precēm:

 • cigaretēm, cigāriem un cigarillām;
 • smēķējamai tabakai un tabakas lapām;
 • karsējamai tabakai un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām;
 • tabakas aizstājējproduktiem;
 • bezalkoholiskajiem dzērieniem (ar cukura saturu no 8 gramiem).

2022. gada 14. jūlija likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””, grozījumi veikti likuma 21. pantā.
Ar šīm izmaiņām mainīta kārtība attiecībā uz fizisko personu pārvietošanos pāri Krievijas un Baltkrievijas robežai, lai tur iegādātos atsevišķas akcīzes preces savam patēriņam. Līdz šim likums noteica, ka no nodokļa maksāšanas ir atbrīvotas noteiktas akcīzes preces, kuras ne biežāk kā vienu reizi septiņās dienās fiziskā persona ieved savam patēriņam personīgajā bagāžā. Ar grozījumiem šis laika periods pagarināts līdz 30 dienām.

 • Grozījumi kārtībā, kādā atmaksā akcīzi un piemēro PVN 0%
  diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, ES institūcijām un NATO.
 • Jauns elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugs
  (spēkā no 01.01.2023.). Grozījumi attiecas uz personām, kas ražo elektroenerģiju un autonomiem elektroenerģijas ražotājiem, kas neatbilst Elektroenerģijas nodokļa likuma 2. panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Deklarācija taksācijas periodiem, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, ir papildināta ar jaunu nodokļa maksātāja kategoriju “Cits”, jaunām rindām, kā arī veiktas izmaiņas deklarācijas rindu aprēķinu formulās un rindu numerācijā.


5         Grāmatvedība un gada pārskati

Stājies spēkā jaunais Grāmatvedības likums, kā arī Grāmatvedības kārtošanas noteikumi.

Gada pārskati:


 • PZA Neto apgrozījumā atšifrē atsevišķi «no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem» (jau no 2021.g.);
 • sabiedrība, kuras pārvedamie vērtspapīri iepriekšējā gadā bija iekļauti regulētajā tirgū un gada pārskatu bija sagatavojusi atbilstoši SGS, var turpināt tos piemērot;
 • vidējās un lielās sabiedrības – pielikumā sniedz informāciju arī par pētniecības un attīstības izmaksām (jau no 2021.g.), konvertējamām obligācijām.
 • gada pārskatus turpmāk publiskos UR tīmekļvietnē (ne Latvijas Vēstnesī).

Jauni noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību
gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta
sistēmā un n
oteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību.6         Citi jaunumi

 • Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti
  ietveramajiem noteikumiem un to saturu;
 • Grozījumi Uzturēšanās atļauju noteikumos. 

© INNOVATOR 2022 

This site is registered on wpml.org as a development site.