Kā ievērot sankcijas?

Aktualizēts: 02.07.2024

Kas ir sankcijas?

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

2. pants. Likuma mērķis un darbības joma (1) Likuma mērķis ir nodrošināt mieru, drošību un tiesiskumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm, ieviešot starptautiskās sankcijas, nosakot nacionālās sankcijas vai arī šajā likumā noteiktajos gadījumos piemērojot Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. (2) Likums attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.

Kāda veida sankcijas ir jāievēro?

 • Eiropas Savienības sankcijas

  Krievijas Federācija – Regula 269/2014 + Regula 833/2014

Regula 269/2014 attiecas uz pielikumā pievienotajām personām (šobrīd jau 1091 fiziskām un 80 juridiskajam personām), tā paredz līdzekļu iesaldēšanu un finanšu vai saimniecisko resursu apturēšanu. Jēdziens “līdzekļi” jāsaprot ar jebkāda veida finanšu aktīviem.

ES kopumā iesaldējusi sankcijām pakļauto Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu un uzņēmumu aktīvus gandrīz 30 miljardu eiro apmērā.

Regula 833/2014 (sektorālā regula) – nosaka aizliegumu noteiktu preču apritei un pakalpojumu sniegšanai. Daļa attiecās uz pielikumos noteiktajām personām, daļa – uz jebkuru personu. Sankcionētās nozares ir finanšu nozare, enerģētikas nozare, transporta nozare, tehnoloģiju nozare u.c.

       Baltkrievijas Republika – Regula 765/2006 + Regula 269/2014.Eiropas Savienība kopš kara sākuma jau apstiprinājusi piekto sankciju kārtu, jaunās sankcijās pilnībā aizliedz

*visu veidu Krievijas ogļu importu (aizliegums stāsies spēkā no 2022. gada augusta), *Krievijas un Baltkrievijas sauszemes kravu pārvadājumus ES valstu teritorijās;

* Krievijas kuģiem piestāt ES ostās;

*Krievijas eksportu uz ES valstīm – kokmateriālus, cementu, gumijas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus (ieskaitot degvīnu), dārgās jūras veltes, un Baltkrievijai aizliegts eksportēt ES valstīm kālija minerālmēslus;

*ES valstu tehnoloģijas eksportu uz Krieviju (pusvadītājus, kvantu datorus u. c.), tai skaitā aviācijas degvielu;

*ES valstīm veikt jebkādus darījumus ar četrām Krievijas bankām, utt.

 • ASV / OFAC sankcijas

Visas OFAC sankcijas saistošas – valsts iestādēm, publiskajos iepirkumos un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem (t.sk. kredītiestādēm).

LOFAC sankcijas ir saistošas tikai noteiktām iestādēm (kredītiestādēm, valsts iestādēm utt.), OFAC sankcijas ir saistošas arī Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri sadarbojas vai vēlas turpināt sadarbību ar šīm iestādēm – vēlas atvērt bankas kontus, veikt maksājumus, saņemt finanšu pakalpojumus utt.

Kas ir jānoskaidro – riska pieeja :


 1. Identificējam sankcijas veidu, individuāls, sektorāls vai aptverošs; Piemēram : sektorālās sankcijas – aizliegums pārdot, piegādāt, nodot noteiktas preces, sniegt konkrētus pakalpojumus konkrētā teritorijā;

 2. Jāveic padziļināta riska subjektu – esošo un topošo sadarbības partneru un klientu izpēte, darījumu izpēte un kontrole sadarbības gaitā;

 3. Jānodrošina savlaicīga riska apzināšanās un vadība, darījumu caurspīdīgums;

 4. Kam pieder un kas kontrolē uzņēmumu;

 5. Persona ir saistīta ar militāru jomu, valsts struktūrām vai politiku;

 6. Sankcionētā persona gūst tiešu vai netiešu labumu no darījuma;

 7. Saistītās personas un PLG – ES 50%+, ASV 50%, ja sankcijām pakļauti mazākuma akcionāri, riskus izvērtē padziļināti;

 8. Noskaidro patieso naudas saņēmēju par pakalpojumu vai preci;

 9. Nominālo personu izmantošana;

 10. Komercsabiedrības kontrole – tiesības iecelt amatpersonas, izšķiroša ietekme rīkoties ar mantu un organizēt saimniecisko darbību.

 11. Informācija ir jāpārbauda ne tikai sankciju saraktos, bet izmantojot interneta resursus un citas datu bāzes, tai skaitā komercsabiedrību gada pārskatus.

Kur un kā pārbaudīt vai persona / uzņēmums ir sankcionēto sarakstā?

Informācijas avoti :


Ko darīt ar līgumiem vai darījumiem, kas noslēgti pirms sankcijām?

Princips – līgumi ir jāpilda ir primārs, vienpusēja atkāpšanās no līguma ir iespējama, ja to atļauj līguma raksturs, tas ir atrunāts līgumā vai ja to nosaka likums.

Pārbaudīt līguma force majeure klauzulu – sankcijas var tikt atzītas par nepārvaramas varas apstākli.

Sankciju likuma 13.5 panta 2.daļa ja persona – atturējusies no darījuma veikšanas, izbeigusi darījuma attiecības vai pieprasījusi saistību pirmstermiņa izpildi, šīs atturēšanās vai darījuma aizkavēšanas, darījuma attiecību izbeigšanas vai saistību pirmstermiņa izpildes pieprasījuma dēļ attiecīgajai personai vai tās vadībai (tai skaitā padomes un valdes locekļiem) un darbiniekiem neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība.

Sankcijas nav absolūtas, uzņēmumi var prasīt speciālas atļaujas – Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas izdod atļauju maksājuma veikšanai, un OFAC, kas izdod speciālas licences uzņēmējdarbības veikšanai.

Vienlaikus sankciju regulējums paredz iespēju FKTK sniegt atļaujas maksājumu veikšanai, ja tas ir saistīts ar personu pamatvajadzību nodrošināšanu, piemēram, pensiju saņemšanu, valsts nodevu maksājumiem, grāmatvedības kārtošanu, medicīniskajiem un izglītības izdevumiem u. tml.!

Atbildība

Krimināllikuma 86. pantā ir noteikta atbildība par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu.

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja to izdarījusi valsts amatpersona, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.


 

Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju (8. pakete).

Ierobežojumi valsts uzņēmumiem: šodienas tiesību aktu kopums aizliedz ES pilsoņiem ieņemt amatus noteiktu valsts uzņēmumu vadības struktūrās.

Tas arī aizliedz visus darījumus ar Krievijas Jūras reģistru, pievienojot to valsts uzņēmumu sarakstam, uz kuriem attiecas darījumu aizliegums.

Finanšu, IT konsultācijas un citi biznesa pakalpojumi: Esošie aizliegumi attiecībā uz kriptovalūtu aktīviem ir stingrāki, aizliedzot visus kriptovalūtu maciņus, kontus vai glabāšanas pakalpojumus neatkarīgi no maka apjoma (iepriekš bija atļauts līdz 10 000 eiro).

Pakete paplašina to pakalpojumu klāstu, kurus vairs nevar sniegt Krievijas valdībai vai Krievijā reģistrētām juridiskām personām: tagad tie ietver IT konsultācijas, juridiskas konsultācijas, arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus. Tie ir būtiski, jo tie potenciāli vājinās Krievijas rūpniecisko jaudu, jo tā ir ļoti atkarīga no šo pakalpojumu importa. [1]

Ierobežojumi valsts uzņēmumiem

Kas mainījies attiecībā uz sankcijām pret atsevišķiem valsts uzņēmumiem Krievijā?

ES sankcijas jau aizliedza visus darījumus ar atsevišķiem valsts uzņēmumiem. Jaunie pasākumi vēl vairāk precizē, ka šis aizliegums ietver arī to, ka ES pilsoņi ieņem amatus savās pārvaldes struktūrās.

Kāds ir aizliegums veikt visus darījumus ar Krievijas Jūras reģistru?

Krievijas Jūras reģistrs, 100% valstij piederošs uzņēmums, kas veic darbības, kas saistītas ar Krievijas un ne Krievijas kuģu un kuģu klasifikāciju un pārbaudi, tostarp drošības jomā, ir iekļauts valstij piederošo sarakstā. subjektiem, uz kuriem attiecas darījumu aizliegums. Tas aizliedz sniegt Krievijas Jūras reģistram jebkāda veida ekonomiski vērtīgu labumu.

Finanšu, IT konsultācijas un citi biznesa pakalpojumi

Vai vairāk pakalpojumu ir aizliegti?

Jā, šī pakete paplašina to pakalpojumu klāstu, kurus vairs nevar sniegt Krievijas valdība vai Krievijā reģistrētas juridiskās personas. Tas ietver:

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi: tie ietver gan arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, tostarp integrētos inženiertehniskos pakalpojumus, pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumus, gan ar inženierzinātnēm saistītus zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumus.

IT konsultāciju pakalpojumi: tie ietver konsultāciju pakalpojumus, kas saistīti ar datoru aparatūras uzstādīšanu, piemēram, palīdzības pakalpojumus klientiem datoru aparatūras (t.i., fiziskā aprīkojuma) un datortīklu uzstādīšanā, kā arī programmatūras ieviešanas pakalpojumus (tostarp visus pakalpojumus, kas ietver konsultācijas pakalpojumi programmatūras izstrādē un ieviešanā).

Juridiskie pakalpojumi: tie attiecas uz juridisku konsultāciju sniegšanu klientiem nestrīdīgos jautājumos, tostarp komercdarījumos, kas saistīti ar tiesību aktu piemērošanu vai interpretāciju, līdzdalību ar klientiem vai klientu vārdā komercdarījumos, sarunās un citos darījumos ar trešajām personām, un juridisko dokumentu sagatavošanu, noformēšanu un pārbaudi. Šis aizliegums neattiecas uz pārstāvību, konsultācijām, dokumentu sagatavošanu un dokumentu pārbaudi saistībā ar juridiskās pārstāvības pakalpojumiem, proti, lietās vai tiesvedībā administratīvajās aģentūrās, tiesās, citās atbilstoši izveidotās oficiālajās tiesās, kā arī šķīrējtiesas un starpniecības procesos.[2]

[1] Vairāk:  https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en

[2] Vairāk: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5990


ES Pieņem 14. Sankciju Paketi Pret Krieviju

Lai turpinātu mazināt Krievijas ieņēmumus un pastiprinātu eksporta ierobežojumus rūpniecības precēm un progresīvajām tehnoloģijām, Eiropas Savienība (ES) ir pieņēmusi 14. sankciju paketi, informē Eiropas Komisija.

Enerģētikas Sektora Ierobežojumi

Šī pakete ietver nozīmīgus jaunus pasākumus saistībā ar enerģētiku, īpaši sašķidrinātu dabasgāzi. Tā aizliedz visus turpmākos ieguldījumus būvniecības posmā esošos dabasgāzes projektos Krievijā un eksportu uz tiem. Pēc deviņu mēnešu pārejas perioda tiks aizliegts arī izmantot ES ostas Krievijas dabasgāzes pārkraušanai. Turklāt tiek aizliegts Krievijas gāzes imports konkrētos termināļos, kas nav savienoti ar ES gāzes cauruļvadu tīklu.

Pasākumi pret Kuģiem

Pirmo reizi ES ir pieņēmusi pasākumus pret konkrētiem kuģiem, kas atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu. Šiem kuģiem ir aizliegts piekļūt ES ostām un izmantot pakalpojumus. Sarakstā ir iekļauti kuģi, kas transportē militāro ekipējumu Krievijai, nozagto graudu un enerģētikas nozares komponentus. Šobrīd sarakstā ir 27 kuģi, un tas tiks regulāri atjaunināts.

Finansiālās Sankcijas

Ar šo sankciju paketi tiek ievērojami pastiprinātas finansiālās sankcijas. ES bankām ir aizliegts izmantot Krievijas finanšu ziņojumapmaiņas sistēmu SPFS. Turklāt Eiropas Padome var izveidot sarakstu ar trešo valstu bankām, kas ir savienotas ar šo sistēmu, aizliedzot tām veikt darījumus ar ES uzņēmējiem. Tāpat ir aizliegts veikt darījumus ar bankām un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas atbalsta Krievijas aizsardzības rūpniecisko bāzi.

Eksporta Ierobežojumi

Viens no galvenajiem mērķiem ir turpināt samazināt Krievijas ieņēmumus un pastiprināt eksporta ierobežojumus rūpniecības precēm un progresīvajām tehnoloģijām. Ir ierobežots deviņu papildu divējāda lietojuma un progresīvo tehnoloģiju preču eksports, tostarp mikroviļņu un antenu pastiprinātāju, lidojuma parametru reģistratoru un visurgājēju transportlīdzekļu eksports. Tāpat paplašināti eksporta aizliegumi rūpniecības ražojumiem, ķimikālijām, plastmasai, transportlīdzekļu detaļām un mašīnbūves precēm.

Importa Aizliegumi

Jaunie importu ierobežojumi attiecas uz hēliju, kas Krievijai rada ievērojamus ieņēmumus. Stingrāki ierobežojumi noteikti divējāda lietojuma un progresīvo tehnoloģiju preču eksportam 61 juridiskajai personai Krievijā un trešajās valstīs, kas saistītas ar Krievijas militāro kompleksu.

Stratēģijas Pielāgošana

Lai apietu Krievijas sankciju apiešanas mēģinājumus, ES ir pielāgojusi savas stratēģijas. Paketē iekļauti pasākumi, kas veicina privātā sektora atbilstību prasībām, atbalsta valstu kompetento iestāžu veikto izpildi un kavē sankciju apiešanu. Tāpat ir iekļauti pasākumi, kas aizsargā ES uzņēmējus no ekspropriācijas un reaģē uz intelektuālā īpašuma zādzībām.

Dimantu Importa Aizliegums

Paketē ir precizēts Krievijas dimantu importa aizliegums. Tas neattiecas uz dimantiem, kas atradās ES vai kādā trešā valstī pirms aizlieguma stāšanās spēkā. Tāpat pagarināts periods, pēc kura būs obligāta pilnīgas izsekojamības shēma neapstrādātu un slīpētu dabīgo dimantu importam.

Demokrātisko Procesu Aizsardzība

Paketē iekļauti pasākumi demokrātisko procesu aizsardzībai un cīņai pret Krievijas iejaukšanos, piemēram, aizliegums politiskajām partijām saņemt finansējumu no Krievijas valsts. Tāpat pastiprināti transporta ierobežojumi, tostarp lidojumu un autopārvadājumu aizliegumi.

Ar šiem pasākumiem ES turpina mazināt Krievijas ieņēmumus un ierobežot tās spēju turpināt agresiju pret Ukrainu.

©INNOVATOR 24.05.2022.

This site is registered on wpml.org as a development site.