Juridiskās personas nodokļu parāda piedziņa no valdes locekļa

Šobrīd aktuāls ir jautājums par to, ka Valsts Ieņēmumu dienests (VID) par uzņēmuma nodokļu parādiem vērš parādu piedziņu pret tā valdes locekļiem. LR Komerclikuma 169. pants nosaka, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Valdes locekļa pamatuzdevums ir vadīt uzņēmumu, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību un tā nākotnes attīstību.

Kopumā var teikt, ka no VID puses pakāpeniski palielinās prasību un tiesvedību skaits pret valdes locekļiem. Likums “Par nodokļiem un nodevām”(60.panta pirmā daļa) paredz valdes locekļu personīgu atbildību par juridiskas personas nodokļu parādiem. Valdes atbildību paredz arī Maksātnespējas likums, papildus ņemot vērā nesamaksātā nodokļu parāda summu, var veidoties arī konkrētā valdes locekļa kriminālatbildība.

 Tātad, valdes locekļa darbībā pastāv risks attiecībā uz tā mantu un īpašumu, ja ir notikusi kādas likumā paredzētas prasības neievērošana vai kāds ir nolēmis vērtēt valdes atbildību kontekstā ar zaudējumiem, nerealizētām biznesa iecerēm, nenomaksātiem nodokļiem.

VID par uzņēmuma nodokļu parādu vērš parādu piedziņu pret tā valdes locekļiem, ja šie nodokļu parādi ir izveidojušies laikā, kad persona atradās valdes locekļa amatā un izpildās visi zemāk uzskaitītie kritēriji:

  • nodokļu parāda summa pārsniedz 50 minimālās algas;
  • lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots uzņēmumam;
  • pēc nodokļu parāda veidošanās uzņēmums atsavināja savus aktīvus attiecīgām personām;
  • Valsts Ieņēmumu dienests ir sastādījis aktu par nodokļu parāda piedziņas neiespējamību no paša uzņēmuma;
  • Uzņēmuma valde nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Atgādināsim, ka lai VID rastos tiesības uzsākt procesu pret valdes locekli, ir jākonstatē visi iepriekšminētie apstākļi. Un tikai tādā gadījumā, kad tas objektīvi nav iespējams un kad iestājas visi likumā paredzētie kritēriji, dienests vēršas pret šīs juridiskās personas valdes locekli, kura amata pilnvaru laikā un kura darbības (bezdarbības) rezultātā juridiskajai personai izveidojās attiecīgais nodokļu parāds. Valdes locekļa amata atstāšana nav instruments, ar kura palīdzību izvairīties no juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas valsts budžetam procesa. Valdes loceklis, pat apzinīgi pildot savus pienākumus, var nokļūt situācijā, kad rodas kavējumi un zaudējumi.

Likuma normās ietvertais īpašs mehānisms attiecībā uz valdes locekļiem, lai sekmētu godprātīgu nodokļu maksājumu veikšanu un veicinātu nodokļu iekasēšanas efektivitāti. Saistībā ar šāda regulējuma esību valdes loceklim būtu jāapzinās sekas, kas izriet no tā, ka nav pildīts likumā noteiktais pienākums ar pienācīgu rūpību vadīt sabiedrības ikdienas darbu.

Lai nenonāktu situācijā kad no valdes locekļa tiek piedzīti uzņēmuma nodokļa parādi, iesakām rūpīgi izvērtēt visus darījumus, īpašu uzmanību pievēršot darījumiem starp saistītām personām, tas ir neatsavināt uzņēmumam piederošus aktīvus saistītajām personām, par neatbilstošu tirgus vērtību un noteikti  nepieciešamības gadījumā savlaicīgi pieteikt maksātnespēju.

Tāpat, lai līdzsvarotu valdes locekļu tiesiskās intereses un  izvairītos no valdes locekļa atbildības, kas neapzinātas rīcības rezultātā uzņēmumu noveda līdz nodokļu parādam vai pat līdz maksātnespējai, valdes locekļiem ir iespējams apdrošināt civiltiesisko atbildību.

Papildus informācija par valdes locekļu atbildību, vai juridisko pakalpojumu klāstu maksātnespējas procesā,  varat saņemt sazinoties ar mūsu speciālistiem.

©INNOVATOR 26.06.2024.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.